ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง 2.1 ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์
1
  ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ วันที่ 22 พ.ย.62
เรื่อง 2.2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
1
  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง 2.3 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม
1
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (1)
2
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (2)
หน่วยการเรียนรู้ 3. วิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 3.1 ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
1
  ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 3.2 วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
1
  วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
เรื่อง 3.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
เรื่อง 3.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง 3.5 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
1
  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.6 สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
1
  สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
เรื่อง 3.7 พื้นฐานศิลปะลายไทย
1
  พื้นฐานศิลปะลายไทย
เรื่อง 3.8 การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
1
  การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
หน่วยการเรียนรู้ 4. ประเภทและคุณค่างานทัศนศิลป์
เรื่อง 4.1 ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
1
  ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 4.2 การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
1
  การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง 4.3 การจัดนิทรรศการทางศิลปะ
1
  การจัดนิทรรศการทางศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ