ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 29
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของใช้สร้างได้
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ