ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 14
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุขภาพสร้างด้วยตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ