ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ครูวาสนา เหมะ
ครูผู้สอน ครูวาสนา เหมะ

ครูวาสนา เหมะ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระบรมราโชวาท
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บันทึกตำนาน สืบสานวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทพากย์เอราวัณ
เรื่อง 3.1 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง (1)
2
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง (2)
3
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง (3)
เรื่อง 3.2 บทพากย์เอราวัณ
1
  บทพากย์เอราวัณ (1)
2
  บทพากย์เอราวัณ (2)
3
  บทพากย์เอราวัณ (3)
4
  บทพากย์เอราวัณ (4)
5
  บทพากย์เอราวัณ (5)
เรื่อง 3.3 การเขียนโฆษณา
1
  การเขียนโฆษณา (1)
2
  การเขียนโฆษณา (2)
เรื่อง 3.4 คำศัพท์ทางวิชาการ วิชาชีพ
1
  คำศัพท์ทางวิชาการ วิชาชีพ (1)
2
  คำศัพท์ทางวิชาการ วิชาชีพ (2)
เรื่อง 3.5 การเขียนสุนทรพจน์
1
  การเขียนสุนทรพจน์ (1)
2
  การเขียนสุนทรพจน์ (2)
เรื่อง 3.6 การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
1
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ (1)
2
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ (2)
เรื่อง 3.7 การพูดรายงาน
1
  การพูดรายงาน
เรื่อง 3.8 การกรอกแบบสมัครงาน
1
  การกรอกแบบสมัครงาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ