ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูสุวิทย์ พุมนวล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท (17 พ.ค. 62)
2
  การดูแลระบบประสาท (24 พ.ค. 62)
3
  ระบบต่อมไร้ท่อ (31 พ.ค. 62)
4
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ (7 มิ.ย.62)
5
  การเจริญเติบโตของตนเอง (14 มิ.ย.62)
6
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (21 มิ.ย.62)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต (28 มิ.ย. 62)
8
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต (5 ก.ค. 62)
9
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง (12 ก.ค. 62)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง (19 ก.ค. 62)
11
  นันทนาการ (26 ก.ค. 62)
12
  ประโยชน์ของนันทนาการ (2 ส.ค. 62)
13
  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 62)
14
  พัฒนาการทางเพศ (16 ส.ค. 62)
15
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ (23 ส.ค. 62)
16
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ (30 ส.ค. 62)
17
  ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (6 ก.ย. 62)
18
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการป้องกันและหลีกเลี่ยง (13 ก.ย. 62)
19
  เรียนรู้ทักษะชีวิตหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ (20 ก.ย. 62)
20
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ทักษะการปฏิเสธ (27 ก.ย. 61)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ