ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูปิยณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูปิยณัฐ หนูรัตน์

ครูปิยณัฐ หนูรัตน์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
เรื่อง 1.1 อิทธิพลของนักแสดง
1
  อิทธิพลของนักแสดง 1 พ.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
เรื่อง 2.1 นาฏยศัพท์
1
  นาฏยศัพท์ 8 พ.ย. 2562
เรื่อง 2.2 ภาษาท่า
1
  ภาษาท่า 15 พ.ย. 2562
เรื่อง 2.3 การตีบทบาทการแสดง
1
  การตีบทบาทการแสดง 22 พ.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
เรื่อง 3.1 รำวงมาตรฐาน
1
  รำวงมาตรฐาน 29 พ.ย. 2562
เรื่อง 3.2 รำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
1
  รำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน 6 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.3 ท่ารำเพลงชาวไทย
1
  ท่ารำเพลงชาวไทย 13 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.4 ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน
1
  ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน 20 ธ.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
เรื่อง 5.1 รูปแบบในการสร้างบทละคร
1
  รูปแบบในการสร้างบทละคร 24 ม.ค. 2563
เรื่อง 5.2 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร
1
  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร 31 ม.ค. 2563
เรื่อง 5.3 การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
1
  การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์ 7 ก.พ. 2563
เรื่อง 5.4 การแสดงละครสร้างสรรค์
1
  การแสดงละครสร้างสรรค์ 14 ก.พ. 2563
เรื่อง 5.5 การจัดแสดงและการประเมินการแสดงละคร
1
  การจัดแสดงและการประเมินการแสดงละคร 21 ก.พ. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การละครไทย
เรื่อง 6.1 ประวัติการละครไทย
1
  ประวัติการละครไทย 28 ก.พ. 2563
เรื่อง 6.2 ประเภทของละครไทย
1
  ประเภทของละครไทย 6 มี.ค. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ