ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1
  ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์ (27 พ.ค. 62)
2
  ระบบศักราช (3 มิ.ย. 62)
3
  การเปรียบเทียบศักราช (10 มิ.ย. 62)
4
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย (17 มิ.ย. 62)
5
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ (24 มิ.ย. 62)
6
  ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1 ก.ค. 62)
7
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนและอินเดีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (8 ก.ค. 62)
8
  อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (15 ก.ค. 62)
9
  พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ และ สมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (5 ส.ค. 62)
10
  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (19 ส.ค. 62)
11
  ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (26 ส.ค. 62)
12
  ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (2 ก.ย. 62)
13
  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (9 ก.ย. 62)
14
  แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีปและบนกลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (16 ก.ย. 62)
15
  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย (23 ก.ย. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ