ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย 17 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
1
  อาหารและสารอาหาร 21 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย
1
  การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย(1) 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย(2) 28 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
1
  ระบบย่อยอาหาร(1) 31 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ระบบย่อยอาหาร(2) 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด(1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ระบบหมุนเวียนเลือด(2) 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง ระบบหายใจ
1
  ระบบหายใจ(1) 14 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ระบบหายใจ(2) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ
1
  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ (1) 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ(2) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
1
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 2 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร
1
  โซ่อาหารและสายใยอาหาร (1) 5 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  โซ่อาหารและสายใยอาหาร (2) 9 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 12 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
1
  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 19 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพิ่มของประชากรกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
1
  การเพิ่มของประชากรกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 23 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 26 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน เรื่อง ของแข็ง
1
  ของแข็ง (1) 2 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ของแข็ง (2) 6 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ของแข็ง(3) 9 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน เรื่อง ของเหลว
1
  ของของเหลว(1) 13 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ของของเหลว(2) 16 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ของของเหลว(3) 20 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ของของเหลว(4) 23 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน เรื่อง แก๊ส
1
  แก๊ส 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  แก๊ส (ต่อ) 30 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  แก๊ส (ต่อ) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ
1
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(1) 6 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(2) 10 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(3) 13 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(4) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(5) 20 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(6) 24 ก.ย. 62 (มีใบงาน แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบประกอบการสอน)
7
  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(6) 27 ก.ย. 62 (มีใบงาน แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 964 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 873 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 851 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 687 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By sripai | 06.08.19 | 63 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 61 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 1,951 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 1,228 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 977 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 964 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 873 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 851 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 687 0 วิทยาศาสตร์
 8. Post By sripai | 06.08.19 | 63 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 61 0 วิทยาศาสตร์