ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 76
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1)
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 16 พ.ค. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2)
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 17 พ.ค. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
1
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย(1) 21 พ.ค. 62
2
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย(2) 23 พ.ค. 62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อ่าน คิด พิจารณา
1
  อ่าน คิด พิจารณา (1) 24 พ.ค. 62
2
  อ่าน คิด พิจารณา (2) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
1
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(1) 28 พ.ค. 62
2
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(2) 30 พ.ค. 62
3
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(3) 31 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(4) 4 มิ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง คำไทยไพเราะ
1
  คำไทยไพเราะ(1) 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำไทยไพเราะ (2) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อ่านคำ นำไปใช้
1
  อ่านคำนำไปใช้(1) 10 มิ.ย. 62
2
  อ่านคำนำไปใช้(2) 11 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อ่านร้อยกรอง ทำนองเสนาะ
1
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ(1) 13 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ(2) 14 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง ข้อคิดสอนใจ
1
  ข้อคิดสอนใจ(1) 17 มิ.ย. 62
2
  ข้อคิดสอนใจ(2) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อาขยานขานไข
1
  อาขยานขานไข(1) 20 มิ.ย. 62
2
  อาขยานขานไข(2) 21 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(1) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(2) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(3) 27 มิ.ย. 62
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
1
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(1) 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(2) 1 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(3) 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง คำกริยา คำวิเศษณ์
1
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (1) 4 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (2) 5 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง เขียนบันทึก พูดรายงาน
1
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (1) 8 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (2) 9 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
1
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย(1) 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย(2) 12 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง คัด เขียนสำนวนภาษาไทย
1
  คัด เขียนสำนวนภาษาไทย(1) 15 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คัด เขียนสำนวนภาษาไทย(2) 18 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
1
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย (1) 19 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย(2) 22 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง ใส่ใจการกรอกรายการ
1
  ใส่ใจการกรอกรายการ(1) 23 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ใส่ใจการกรอกรายการ(2) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่
1
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่(1) 26 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่(2) 30 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง งดงามคำสอน
1
  งดงามคำสอน(1) 1 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  งดงามคำสอน(2) 2 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  งดงามคำสอน(3) 5 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  งดงามคำสอน(4) 6 ส.ค. 62
เรื่อง 5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง สร้างคำนำมาใช้
1
  สร้างคำนำมาใช้(1) 8 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สร้างคำนำมาใช้(2) 9 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
1
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร(1) 13 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร(2) 15 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร(3) 16 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประกาศน่ารู้
1
  ประกาศน่ารู้ 19 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง เรียนรู้คำพ้องรูป
1
  เรียนรู้คำพ้องรูป(1) 20 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำพ้องรูป(2) 22 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง บทสรุปคำพ้องเสียง
1
  บทสรุปคำพ้องเสียง(1) 23 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทสรุปคำพ้องเสียง(2) 26 ส.ค. 62
เรื่อง 6.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง เรียงร้อยด้วยแผนภาพ
1
  เรียงร้อยด้วยแผนภาพ(1) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียงร้อยด้วยแผนภาพ(2) 29 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
1
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน(1) 30 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน(2) 2 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
1
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน(1) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน(2) 5 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำขวัญ คำคม
1
  คำขวัญ คำคม(1) 6 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำขวัญ คำคม(2) 9 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ความหมายโดยนัย
1
  ความหมายโดยนัย(1) 10 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความหมายโดยนัย(2) 12 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
1
  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต(1) 13 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต(2) 16 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ท่องจำอาขยาน
1
  ท่องจำอาขยาน(1) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ท่องจำอาขยาน(2) 19 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
1
  อ่านเน้นจับใจความ(1) 20 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  อ่านเน้นจับใจความ(2) 23 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
1
  ใช้ตามพจนานุกรม 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
1
  รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง 26 ก.ย. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
1
  ย่อความเรื่องน่าคิด(1) 27 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ย่อความเรื่องน่าคิด(2) 30 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 13,286 58 ภาษาไทย
  2. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 1,807 5 ภาษาไทย
  3. Post By ouk | 12.11.18 | 1,542 6 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 1,210 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 249 0 ภาษาไทย