ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์

ครูวนิดา หวลวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง All About Me
1
  Hello! My Name is Mary. (16 พ.ค. 62) (มีใบงาน)
2
  Things You Should Know About Me (23 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง Home Sweet Home
1
  We love and Care (27 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
2
  There’s No One Just like You (30 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
3
  Who? (6 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง My Wonderful Family
1
  What Is She Like? (10 มิ.ย.62)(มีใบงาน)
2
  My Grandma Is Kind to Me (13 มิ.ย.62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง Doing Housework
1
  I Clean My Room & I Can Do It (17 มิ.ย.62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง Happy Home
1
  My Daddy & My Beloved Father (20 มิ.ย.62)(มีใบงาน สื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง Bedtime Story
1
  Goldilocks and the Three Bears & Put on the Puppet Show (24 มิ.ย.62)(มีใบงาน สื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living เรื่อง What’s the matter?
1
  Doing a Check-up (19 ส.ค.62)
2
  Knowing Your Feeling (22 ส.ค.62)
3
  Giving Advice (26 ส.ค.62)
4
  Going to the Hospital (29 ส.ค.62)
5
  Reading Medicine Labels (2 ก.ย.62)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living เรื่อง Let’s Taste
1
  Food Group (5 ก.ย.62)
2
  Unmuddle the Meals (9 ก.ย.62)
3
  Food Survey (12 ก.ย.62)
4
  Going Shopping (16 ก.ย.62)
5
  Eating Out (19 ก.ย.62)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living เรื่อง Take Care of Yourself
1
  Keeping Yourself Clean (23 ก.ย.62)
2
  Cleaning Time (26 ก.ย.62) (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ