ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ความหมายของทรัพยากรและประเภทของทรัพยากร วันที่ 16 พ.ค 62 (มีใบงาน)
2
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด วันที่ 23 พ.ค 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สินค้าและบริการ
1
  ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ วันที่ 27 พ.ค 62 (มีใบงาน)
2
  ความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการ วันที่ 30 พ.ค 62 (มีใบงาน)
3
  สินค้าและบริการที่จำเป็น วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่างๆ
1
  การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่างๆ วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของภาษี
1
  ความสำคัญของภาษี วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ความสำคัญในการเสียภาษีเพื่อสร้างความเจริญและให้บริการแก่ชุมชน วันที่ 20 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 บทบาทของหน้าที่ประชาชนในการเสียภาษี
1
  บทบาทของหน้าที่ประชาชนในการเสียภาษี สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐ วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
1
  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม วันที่ 8 ก.ค. 62
4
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น วันที่ 15 ก.ค. 62
6
  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 สังคมน่าอยู่
1
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม วันที่ 22 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  มารยาทในการฟัง วันที่ 25 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  มารยาทในการดูและการพูด วันที่ 1 ส.ค. 62
เรื่อง 1.8 ความแตกต่างบุคคลในสังคม
1
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม (1) วันที่ 1 ส.ค. 62
2
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม (2) วันที่ 5 ส.ค. 62
3
  ความแตกต่างของบุคคลในสังคม (1) วันที่ 8 ส.ค. 62
4
  ความแตกต่างของบุคคลในสังคม (2) วันที่ 15 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
1
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติ วันที่ 19 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา วันที่ 22 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ วันที่ 26 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 วิถีประชาธิปไตย
1
  บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 29 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคมกระบวนประชาธิปไตย วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 5 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน วันที่ 9 ก.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  ประชาธิปไตยในชุมชน วันที่ 12 ก.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน วันที่ 16 ก.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย วันที่ 19 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
8
  อำนาจหน้าที่ผู้บริหารงานโรงเรียน วันที่ 23 ก.ย.62 (มีใบงาน)
9
  ผู้มีบทบาท อำนาจตัดสินในการตัดสินใจในชุมชน วันที่ 26 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ