ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 Hello, How are you?
1
  Hello, How are you ? 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 Nice to meet you (1)
1
  Nice to meet you(1) 22 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 Nice to meet you (2)
1
  Nice to meet you (2) 23 พ.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 Know about me
1
  Know about me 27 พ.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 Parts of your body
1
  Parts of your body 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 Monster ‘s Body
1
  Monster‘s Body (1) 30 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 Monster's body
1
  Monster's body 5 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.8 Tell me more
1
  Tell me more 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 Who is this ?
1
  Who is this ? 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.10 Who is this ?
1
  Who is this ? 12 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 My clothes
1
  My clothes (1) 13 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  My clothes (2) 17 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 My clothes
1
  My clothes 19 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.13 What color is it ?
1
  What color is it ? 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.14 My family
1
  My family (1) 24 มิ.ย. 62 (มี Pre-Test และสื่อวีดีโอ)
2
  My family (2) 26 มิ.ย. 62 (มี Post-Test สื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 Family members
1
  Family members 27 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 Appearance
1
  Appearance (1) 1 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  Appearance (2) 3 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 Happy family
1
  Happy family 4 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.18 My job
1
  My job (1) 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  My job (2) 10 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.19 Family’s job
1
  Family’s job 11 ก.ค. 62 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.20 My dream job
1
  My dream job 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.21 TEST jobs
1
  TEST jobs 18 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.22 Animals at home
1
  Animals at home (1) 22 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  Animals at home (2) 24 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.23 My lovely pets
1
  My lovely pets (1) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  My lovely pets (2) 31 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.24 The rabbit and the turtle
1
  The rabbit and the turtle 1 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.25 TEST Animals
1
  TEST Animals 5 ส.ค. 62
เรื่อง 1.26 Things in the classroom
1
  Things in the classroom (1) 7 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Things in the classroom (2) 8 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.27 TEST Things in the classroom
1
  TEST Things in the classroom 8 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.28 Numbers
1
  Numbers 15 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.29 TEST numbers
1
  TEST numbers 19 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.30 There are
1
  There are 21 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.31 How many
1
  How many 22 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.32 TEST How many
1
  TEST How many 26 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.33 Get ready
1
  Get ready 28 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.34 Classroom language
1
  Classroom language 29 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.35 TEST Classroom language
1
  TEST Classroom language 2 ก.ย. 62(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.36 School sign
1
  School sign (1) 4 ก.ย. 62
2
  School sign (2) 5 ก.ย.62
เรื่อง 1.37 Time
1
  Time (1) 9 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Time (2) 11 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  Time (3) 12 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.38 School subjects
1
  School subjects (1) 16 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  School subjects (2) 18 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  School subjects (3) 19 ก.ย.62 (มีสื่ิ่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.39 Days in a week
1
  Days in a week 23 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.40 TEST Days in a week
1
  TEST Days in a week 25 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.41 Around school
1
  Around school (1) 26 ก.ย.62 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  Around school (2) 30 ก.ย.62 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By punyasrijumpa@gmail.com | 01.11.18 | 621 1 ภาษาอังกฤษ