กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

PR dltv | 17 พ.ย. 2562
159

           วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  พันเอกมนัส  ธนวานนท์  ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  นำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย จำนวน ๖๐ คน  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนายร้อย  ต่อไปในอนาคต
           โดยมีนายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับ  บรรยายสรุปการดำเนินงาน  และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของสถานีฯ 
           ในการนี้  คณะนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   ให้ความสนใจกระบวนการผลิตรายการ   พร้อมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการเรียนการสอนและสื่อประกอบการสอน ทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ  หลังจากนั้นกล่าวขอบคุณสถานีฯ  ในการต้อนรับและนำเยี่ยมชม