“โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการสื่อสารสองทาง”

PR&Info dltv | 26 มี.ค. 2562
35

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมหารือความคืบหน้าของ “โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการสื่อสารสองทาง”   โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ ฯ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ณ ห้องประชุม สพฐ.๒ อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร