คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Info-dltv | 20 ก.พ. 2562
149

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นำคณะนิสิตนักศึกษา จำนวน ๓๗ คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ  
 ในการนี้  คณะอาจารย์และนิสิตประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความสนใจกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนของสถานีฯ จากต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังโรงเรียนปลายทางในกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเยี่ยมชมมีข้อซักถามเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียนต้นทาง, การวางแผนการทำงานก่อนการบันทึกเทปรายการและติดตามประเมินผลหลังการออกอากาศ, เนื้อหารายวิชาสำหรับออกอากาศ, การบริหารจัดการและคัดเลือกเด็กนักเรียนสำหรับห้องบันทึกเทป,บริหารจัดการนักเรียนสำหรับ ”  
 โดยนายธนกฤต  ไกรสิงห์  ตัวแทนนิสิตประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป