เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
วิถีอาเซียน
02:00:00
งานช่างฝีมืออาเซียน
02:30:00
รอบบ้านเรา
03:00:00
สีสันแอฟริกา
03:30:00
I am in Asean
04:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
04:30:00
ท่องโลก ๑๐+๑
05:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
05:30:00
ASEAN FOCUS
06:00:00
TUE : อ22102 ภาษาอังกฤษ ม.2
07:00:00
TUE : ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE : ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2
09:00:00
WED : ศ22104 นาฏศิลป์ ม.2
10:00:00
WED : ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2
11:00:00
WED : ท22102 ภาษาไทย ม.2
12:00:00
WED : ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2
13:00:00
WED : พ22103 สุขศึกษา ม.2
14:00:00
WED : ง22101 การงานอาชีพ ม.2
15:00:00
THU : ท22102 ภาษาไทย ม.2
16:00:00
THU : ว22102 วิทยาศาสตร์ ม.2 (1)
17:00:00
R : อ22102 ภาษาอังกฤษ ม.2
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2
19:00:00
R : ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ศ22104 นาฏศิลป์ ม.2
21:30:00
R : รอบบ้านเรา
22:00:00
R : สีสันแอฟริกา
22:30:00
R : I am in Asean
23:00:00
R : แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
23:30:00
R : ท่องโลก ๑๐+๑

ดาวน์โหลดตารางสอน