เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
02:00:00
ภาษาเกาหลี
02:30:00
สีสันแอฟริกา
03:00:00
สวัสดีเวียดนาม
03:30:00
รอบบ้านเรา
04:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
04:30:00
R: ภาษาเกาหลี
05:00:00
R:ภาษาพม่า
05:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
06:00:00
THU: ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
07:00:00
THU: ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU: ส22102(ม.2)ประวัติศาสตร์
09:00:00
FRI: ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:00:00
FRI: ท22101(ม.2)ภาษาไทย
11:00:00
FRI: อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
12:00:00
FRI: พ22101(ม.2)สุขศึกษา
13:00:00
R: ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
14:00:00
R: ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
15:00:00
R: ส22102(ม.2)ประวัติศาสตร์
16:00:00
R: ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17:00:00
R: ท22101(ม.2)ภาษาไทย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
งานช่างฝีมืออาเซียน
18:30:00
R: อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
19:30:00
R: สีสันแอฟริกา
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: พ22101(ม.2)สุขศึกษา
21:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
22:00:00
R: ภาษาเกาหลี
22:30:00
R: ภาษาพม่า
23:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
23:30:00
R: ภาษาเกาหลี