เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: สยามศิลป์
01:00:00
R: สยามศิลป์
02:00:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
R: ลีลาศิลป์
03:30:00
R: ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
R: วิถีไทย
05:30:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
06:00:00
TUE : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
07:00:00
TUE : วค15101 คณิตศาสตร์ 5
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE: ท15101 ภาษาไทย 5
09:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
10:00:00
WED : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
11:00:00
WED : ค15101 คณิตศาสตร์ 5
12:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)
14:00:00
THU : ค15101 คณิตศาสตร์ 5
15:00:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
16:00:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5
17:00:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ที่นี้บ้านเรา
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
19:30:00
ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
21:30:00
ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
สยามศิลป์
23:30:00
ลีลาศิลป์

ดาวน์โหลดตารางสอน