เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: สยามศิลป์
01:00:00
R: สยามศิลป์
02:00:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
R: ลีลาศิลป์
03:30:00
R: ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
R: วิถีไทย
05:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
06:00:00
TUE: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
07:00:00
TUE: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE: ท15101 ภาษาไทย 5
09:00:00
การสอนวิชาทหารด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2
11:00:00
TUE: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
12:00:00
MON:กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
13:00:00
WED: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
14:00:00
TUE: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
15:00:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
16:00:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
17:00:00
R: ท15101 ภาษาไทย 5
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ฒ.เล่าเรื่อง
18:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
19:30:00
ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
21:30:00
ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
สยามศิลป์
23:30:00
ลีลาศิลป์