เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Internet of Things
01:00:00
หุ่นยนต์เบื้องต้น
02:00:00
วงจรดิจิตอล
03:00:00
การวิจัยตลาด
04:00:00
ไมโครคอนโทรเลอร์
05:00:00
R: Internet of Things
06:00:00
R: หุ่นยนต์เบื้องต้น
07:00:00
R: วงจรดิจิตอล
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
09:00:00
เทคนิคการจัดการพลังงาน
10:00:00
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
11:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 2
12:00:00
ขนมไทย
13:00:00
วงจรดิจิตอล
14:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
15:00:00
Classical Guitar for Intermediate Player
16:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
17:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: Internet of Things
19:00:00
R: หุ่นยนต์เบื้องต้น
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
ขนมไทย
21:00:00
R: วงจรดิจิตอล
22:00:00
R: การวิจัยตลาด
23:00:00
R: ไมโครคอนโทรเลอร์

ดาวน์โหลดตารางสอน