เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
Mon: อ11101 ภาษาอังกฤษ1
07:00:00
Mon: ท11101 ภาษาไทย1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
Mon: ค11101 คณิตศาสตร์1
09:00:00
Mon:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
10:00:00
Mon: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
11:00:00
Mon: อ11101 ภาษาอังกฤษ 1
12:00:00
Mon: ท11101 ภาษาไทย1
13:00:00
Mon: ค11101 คณิตศาสตร์ 1
14:00:00
Mon: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
15:00:00
Mon:กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
16:00:00
Mon: อ11101 ภาษาอังกฤษ 1
17:00:00
Mon: ท11101 ภาษาไทย 1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
Mon: ค11101 คณิตศาสตร์ 1
19:30:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Mon: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
21:30:00
R: ในหลวงของเรา
22:30:00
R: ด้วยพระบารมี
23:00:00
R: พระเมตตาดั่งสายธาร
23:30:00
R: เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10