ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รอบรู้การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่อง 1.1 ระดับของเทคโนโลยี
1
  ระดับของเทคโนโลยี 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หลักการออกแบบเทคโนโลยี
1
  หลักการออกแบบเทคโนโลยี 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ภาพฉาย
1
  ภาพฉาย 11 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน
1
  โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน 11 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
1
  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 18 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 คีย์ลัดถนัดใช้ Push & Pull
1
  คีย์ลัดถนัดใช้ Push & Pull 18 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การขึ้นโมเดลชิ้นงานและแบบบ้านในฝัน
1
  การขึ้นโมเดลชิ้นงานและแบบบ้านในฝัน 25 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การออบแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านตามจินตนาการ
1
  การออบแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านตามจินตนาการ 25 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWlogo
เรื่อง 2.1 ภาษาคอมพิวเตอร์น่ารู้
1
  ภาษาคอมพิวเตอร์น่ารู้ 2 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 พัฒนาการและระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
1
  พัฒนาการและระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 โปรแกรมแปลภาษาและการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
1
  โปรแกรมแปลภาษาและการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (1) 9 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  โปรแกรมแปลภาษาและการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (2) 9 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 หลักการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา
1
  หลักการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 โครงสร้างโปรแกรมและการเขียนผังงาน
1
  โครงสร้างโปรแกรมและการเขียนผังงาน 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 รู้จักโปรแกรม MSWLogo และ หน้าต่างการทำงานของ MSWLogo
1
  รู้จักโปรแกรม MSWLogo และหน้าต่างการทำงานของ MSWLogo 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 คำสั่งหรรษาภาษาโลโก
1
  คำสั่งหรรษาภาษาโลโก 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 สนุกกับกระบวนความและสั่งสีสวยด้วยกระบวนความ
1
  สนุกกับกระบวนความและสั่งสีสวยด้วยกระบวนความ 13 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.9 สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWLogo
1
  สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWLogo 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 4. โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์จากจินตนาการ
เรื่อง 4.1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
1
  หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (1) 3 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (2) 3 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์
1
  การเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (1) 17 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ (2) 17 ก.พ. 63 มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การจัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
1
  การจัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ (1) 24 ก.พ. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การจัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ (2) 24 ก.พ. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์
1
  การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์ (1) 2 มี.ค. 63
2
  การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์ (2) 2 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ