ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
เรื่อง 1.1 ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน
1
  ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน 5 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 12 พ.ย.62 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1
  วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 19 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ปัญหาสุขภาพในชุมชน
1
  ปัญหาสุขภาพในชุมชน 26 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
1
  แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 3 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต
1
  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต 17 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
1
  เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 24 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
1
  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 14 ม.ค.63
เรื่อง 1.9 การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม
1
  การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม 21 ม.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
เรื่อง 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ
1
  พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ 28 ม.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
1
  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 4 ก.พ.63 (มีภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
1
  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท 11 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
1
  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 18 ก.พ.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
1
  การช่วยฟื้นคืนชีพ 25 ก.พ.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ
1
  อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ 3 มี.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ