ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศ
1
  การปฐมนิเทศ ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงการเรียน 21 พ.ค. 62 (มีใบความรู้, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
1
  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 28 พ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
1
  วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 11 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 9 ก.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
1
  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น 30 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. อนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง 2.1 ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์
1
  ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 6 ส.ค. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
1
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 13 ส.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การวางแผนครอบครัว
1
  การวางแผนครอบครัว 20 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
1
  การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
1
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 3 ก.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
1
  ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 10 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
1
  สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 17 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 ความรุนแรง
1
  ความรุนแรง 24 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ