ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 46
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์

ครูชุติมา วรรณรักษ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. อสมการ
เรื่อง 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 คำตอบและกราฟของอสมการ
1
  คำตอบและกราฟของอสมการ 5 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1) 7 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2) 11 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3) 12 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (4) 14 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (5) 18 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (6) 19 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (7) 21 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1) 25 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2) 26 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3) 28 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. ความน่าจะเป็น
เรื่อง 2.1 โอกาสของเหตุการณ์
1
  โอกาสของเหตุการณ์ 2 ธ.ค.62
เรื่อง 2.2 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
1
  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (1) 3 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (2) 9 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (3) 12 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (4) 16 ธ.ค.62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
1
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (1) 17 ธ.ค.62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (2) 19 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (3) 23 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (4) 24 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (5) 26 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
1
  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 2 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สถิติ
เรื่อง 3.1 สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1
  สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล 9 ม.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูล 13 ม.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิแท่ง
1
  การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิแท่ง 14 ม.ค.63 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น
1
  การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น 20 ม.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การสร้างตารางแจกแจงความถี่
1
  การสร้างตารางแจกแจงความถี่ 21 ม.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 ตารางแจกแจงความถี่
1
  ตารางแจกแจงความถี่ 23 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
1
  ฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ 27 ม.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
1
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1) 28 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (2) 30 ม.ค.63
เรื่อง 3.9 มัธยฐาน
1
  มัธยฐาน (1) 3 ก.พ.63
2
  มัธยฐาน (2) 4 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 ฐานนิยม
1
  ฐานนิยม (1) 6 ก.พ.63
2
  ฐานนิยม (2) 11 ก.พ.63
เรื่อง 3.11 การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
1
  การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม 13 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การกระจายข้อมูล
1
  การกระจายข้อมูล 17 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.13 เส้นโค้งปกติ
1
  เส้นโค้งปกติ 18 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เรื่อง 4.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (1) 20 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (2) 24 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม 25 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (1) 27 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (2) 2 มี.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (3) 3 มี.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้ 5 มี.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์