ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์

ครูชุติมา วรรณรักษ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง 1.1 ปริซึมและทรงกระบอก
1
  ปริซึมและทรงกระบอก 16 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 พีระมิด กรวย และทรงกลม
1
  พีระมิด กรวย และทรงกลม 21 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ
1
  รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ 23 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พื้นที่ผิวของปริซึม
1
  พื้นที่ผิวของปริซึม 27 พ.ค. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ปริมาตรของปริซึม
1
  ปริมาตรของปริซึม 28 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
1
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 30 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ปริมาตรของทรงกระบอก
1
  ปริมาตรของทรงกระบอก 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 ปริมาตรของพีระมิด
1
  ปริมาตรของพีระมิด (1) 6 มิ.ย. 62
2
  ปริมาตรของพีระมิด (2) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ปริมาตรของกรวย
1
  ปริมาตรของกรวย (1) 11 มิ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปริมาตรของกรวย (2) 13 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 ปริมาตรของทรงกลม
1
  ปริมาตรของทรงกลม (1) 17 มิ.ย. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  ปริมาตรของทรงกลม (2) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. กราฟ
เรื่อง 2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์ เชิงเส้น
1
  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
1
  คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 27 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน X 1 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน Y 2 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b
1
  ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (1) 4 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (2) 8 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 จุดตัดบนแกน X และ แกน Y
1
  จุดตัดบนแกน X และ แกน Y 9 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C
1
  การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 กราฟกับการนำไปใช้
1
  กราฟกับการนำไปใช้ (1) 18 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กราฟกับการนำไปใช้ (2) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ระบบสมการเชิงเส้น
เรื่อง 3.1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และคำตอบของระบบสมการ
1
  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและคำตอบของระบบสมการ 30 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ
1
  การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ 1 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 จำนวนคำตอบของระบบสมการ
1
  จำนวนคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 5 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน
1
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (1) 6 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (2) 8 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบบัตรกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (3) 13 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (4) 15 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (5) 19 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
หน่วยการเรียนรู้ 5. ความคล้าย
เรื่อง 5.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
1
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1) 2 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3) 5 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 9 ก.ย. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2) 10 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3) 12 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4) 16 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6) 19 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การนำไปใช้
1
  การนำไปใช้ (1) 23 ก.ย. 62
2
  การนำไปใช้ (2) 24 ก.ย. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  การนำไปใช้ (3) 26 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์