ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 1.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน ภาพแผนที่ฯ ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายราชธานี และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535
1
  การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535 13 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435
1
  การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 20 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ บัตรคำ บัตรข้อความ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475
1
  การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 27 พ.ย. 2562
เรื่อง 1.5 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
1
  การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย 4 ธ.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 2.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง 11 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง 18 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 25 ธ.ค. 62 (มีบัตรภาพและบัตรข้อความประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน
1
  ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน 15 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 3.1 ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
1
  ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 22 ม.ค. 63 (มีข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ และลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
1
  ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศและลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย 29 ม.ค. 62 (มีกรณีศึกษา, ภาพและข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 5 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 12 ก.พ. 63 (มีกรณีศึกษาและข้อความกรณีศึกษาประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 4.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน 19 ก.พ. 63 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
1
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก 26 ก.พ. 63 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน 4 มี.ค. 63 (มีข่าวกรณีศึกษาและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ