ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. วิวิธพินิจภาษา
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 4 พ.ย.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ)
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ) 6 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ตีความและประเมินคุณค่า
1
  ตีความและประเมินคุณค่า 7 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
1
  การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา 11 พ.ย.62 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การเขียนโฆษณา
1
  การเขียนโฆษณา 13 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การพูดโน้มน้าวใจ
1
  การพูดโน้มน้าวใจ 14 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนอธิบาย
1
  การเขียนอธิบาย 18 พ.ย.62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) 20 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) 21 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์
1
  การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์ 25 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. คุณค่าวรรณคดี
เรื่อง 2.1 การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16) 27 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ) 28 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
1
  บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) 2 ธ.ค.62
เรื่อง 2.4 บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้)
1
  บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้) 4 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
1
  บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) 9 ธ.ค.62
เรื่อง 2.6 คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
1
  คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท 11 ธ.ค.62
เรื่อง 2.7 คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
1
  คุณค่าจากพระบรมราโชวาท 12 ธ.ค.62
เรื่อง 2.8 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม 16 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น 18 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี)
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี) 19 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา) 23 ธ.ค.62
หน่วยการเรียนรู้ 3. พาทีสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 4. สรรคำนำมาใช้
เรื่อง 4.1 การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
1
  การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด 13 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
1
  อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ 15 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 สื่อความคิด
1
  สื่อความคิด 20 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การเขียนกรอบแนวคิด
1
  การเขียนกรอบแนวคิด 22 ม.ค.63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การพูดอภิปรายพาเพลิน
1
  การพูดอภิปรายพาเพลิน 23 ม.ค.63
เรื่อง 4.6 คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
1
  คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
1
  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 29 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 การเขียนคำอวยพร
1
  การเขียนคำอวยพร 30 ม.ค.63
เรื่อง 4.9 การเขียนสุนทรพจน์
1
  การเขียนสุนทรพจน์ 3 ก.พ.63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
1
  การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ) 5 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. ภูมิใจในถิ่นตน
เรื่อง 5.1 การอ่านโคลงสี่สุภาพ
1
  การอ่านโคลงสี่สุภาพ 6 ก.พ.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
1
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (1) 12 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (2) 13 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความและประเมินค่า
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า 17 ก.พ.63
เรื่อง 5.4 การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล)
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล) 19 ก.พ.63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม)
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม) 20 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา
1
  การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา 24 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
1
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 26 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การพูดแสดงความคิดเห็น
1
  การพูดแสดงความคิดเห็น (1) 27 ก.พ.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การพูดแสดงความคิดเห็น (2) 2 มี.ค.63 (มีบัตรคำและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เขียนย่อความ
1
  เขียนย่อความ 4 มี.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
1
  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 5 มี.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ