ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย

ครูศิริพร สินสมุทรไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง 1.1 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ในแผนที่
1
  มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ในแผนที่ 5 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป
1
  ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปยุโรป 6 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป
1
  ประเทศและภูมิภาคของทวีปยุโรป 7 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 12 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 13 พ.ย. 62 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
1
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป 14 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
เรื่อง 2.1 ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
1
  ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 19 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปยุโรป
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปยุโรป 20 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
1
  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
1
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป 26 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป 27 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีปยุโรป
1
  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีปยุโรป 28 พ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
เรื่อง 3.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
1
  ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา 3 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ภูมิภาคและประเทศของทวีปแอฟริกา
1
  ภูมิภาคและประเทศของทวีปแอฟริกา 4 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน
เรื่อง 3.3 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
1
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา 12 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอ ใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
1
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 17 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
เรื่อง 4.1 ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
1
  ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 18 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปแอฟริกา
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปแอฟริกา 19 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
1
  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 24 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
1
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานและVDOประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
1
  แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์ 2 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ
1
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การสำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1
  การสำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 14 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ 15 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
1
  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
1
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน 22 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง 6.1 ความหมายและความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค
1
  ความหมายและความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค 29 ม.ค. 63
เรื่อง 6.2 สิทธิของผู้บริโภค
1
  สิทธิของผู้บริโภค 30 ม.ค. 63
เรื่อง 6.3 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
1
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 4 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 ปัญหาและแนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
1
  ปัญหาและแนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 5 ก.พ. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
1
  กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 6 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง 7.1 ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ
1
  ระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ 11 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 ระบบเศรษฐกิจของไทย
1
  ระบบเศรษฐกิจของไทย 12 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย
1
  ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของไทย 13 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
1
  ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 18 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
1
  การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 19 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.6 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
1
  การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 20 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.7 ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
  ทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 25 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.8 การแข่งขันทางการค้า
1
  การแข่งขันทางการค้า 26 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.9 ความสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
  ความสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 27 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักการออมและการลงทุน
เรื่อง 8.1 การออมคืออะไร ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม
1
  การออมคืออะไร ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม 3 มี.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 การลงทุน ปัจจัยการลงทุน ความสำคัญของการลงทุนและประเภทของการลงทุน
1
  การลงทุน ปัจจัยการลงทุน ความสำคัญของการลงทุนและประเภทของการลงทุน 4 มี.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
1
  การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 5 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ