ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ

ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
เรื่อง 3.1 การเลี้ยงสัตว์
1
  ความสำคัญและประโยชน์ และประเภทของการเลี้ยงสัตว์ วันที่ 10 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  หลักการเลี้ยงสัตว์และปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ วันที่ 15 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  การเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว วันที่ 22 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย วันที่ 24 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
6
  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
7
  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการหน่วยงานราชการ วันที่ 31 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
8
  สัตว์เลี้ยงนี้ดีมีประโยชน์ วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ
เรื่อง 4.1 เรียนรู้ สู่งานอาชีพ
1
  นานาอาชีพและเรื่องสถานการณ์แรงงานในประเทศไทย วันที่ 7 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  สำรวจตนเอง วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  ลักษณะของอาชีพ วันที่ 14 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  เส้นทางเข้าสู่อาชีพ วันที่ 21 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
6
  การเตรียมตัวสมัครงาน วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
7
  การหางานจากประกาศรับสมัครงาน วันที่ 28 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
8
  ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ วันที่ 4 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
9
  เรียนรู้ สู่งานอาชีพ วันที่ 6 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ