ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 46
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส

ครูนงค์นุช สุกใส
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
เรื่อง 2.1 ความเท่ากันทุกประการ
1
  ความเท่ากันทุกประการของ รูปเรขาคณิต วันที่ 26 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ความเท่ากันทุกประการของ รูปสามเหลี่ยม วันที่ 27 พ.ย. 62
3
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (1) วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (2) วันที่ 3 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (1) วันที่ 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
6
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (2) วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
8
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม – ด้าน วันที่ 16 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
9
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก – ด้าน – ด้าน วันที่ 17 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
10
  การนำไปใช้ (1) วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
11
  การนำไปใช้ (2) วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
เรื่อง 4.1 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
1
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต วันที่ 22 ม.ค. 63
2
  การให้เหตุผลทางเรขาคณิต วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (1) วันที่ 28 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (2) วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (3) วันที่ 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
6
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากัน ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม (1) วันที่ 4 ก.พ. 63
7
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม (2) วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
8
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 11 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
เรื่อง 5.1 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง (1) วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
2
  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง (2) วันที่ 17 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
3
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (1) วันที่ 18 ก.พ. 63
4
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (2) วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
5
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (3) วันที่ 24 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
6
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (1) วันที่ 25 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
7
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (2) วันที่ 26 ก.พ. 63( มีใบงาน )
8
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (3) วันที่ 2 มี.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง วันที่ 3 มี.ค. 63
10
  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง วันที่ 4 มี.ค. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 7,853 4 คณิตศาสตร์
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 7,853 4 คณิตศาสตร์