ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์

ครูนิตยา จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
เรื่อง 1.1 เอเชียใต้ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
1
  เอเชียใต้ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
1
  อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ 8 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
1
  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 15 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
1
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
1
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
1
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
1
  ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 13 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เรื่อง 2.1 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
1
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 20 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1
  อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 27 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
1
  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 3 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
1
  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ 10 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
1
  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง 17 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน
1
  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน 24 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1
  ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 31 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เรื่อง 3.1 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
1
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 7 ก.พ. 63
เรื่อง 3.2 อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 14 ก.พ. 63
เรื่อง 3.3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
1
  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ 21 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
1
  ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน 28 ก.พ. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
1
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง 6 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ