ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์

ครูนิตยา จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
1
  การตั้งสมมติฐาน 21 พ.ค.63
เรื่อง 1.2 เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 28 พ.ค.63 (ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
  ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 18 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 25 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
1
  การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา
1
  กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา 9 ก.ค. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา
1
  สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา 16 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา 23 ก.ค. 63
เรื่อง 2.7 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
1
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
1
  บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 13 ส.ค. 63 (มีบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติในเอเชีย
1
  ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติในเอเชีย 20 ส.ค.63
เรื่อง 2.10 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก
1
  ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก 27 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
1
  ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 3 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี
1
  เรื่อง การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี 10 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี
1
  พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี 17 ก.ย. .63
เรื่อง 3.4 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
1
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี 24 ก.ย.63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ