ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์

ครูนิตยา จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
1
  การตั้งสมมติฐาน 21 พ.ค.63
เรื่อง 1.2 เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 28 พ.ค.63 (ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
  ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 18 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 25 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ