ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์

ครูนิตยา จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
  การตั้งสมมติฐาน 10 มิ.ย.64 (มีบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 17 มิ.ย.64(ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
เรื่อง 2.1 เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 8 ก.ค. 64
เรื่อง 2.2 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 15 ก.ค. 64 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 22 ก.ค.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา
  กฎหมายสำคัญสมัยอยุธยา 29 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา
  สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา 5 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยา 19 ส.ค.64
เรื่อง 2.7 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 26 ส.ค.64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
  บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 2 ก.ย. 64 (มีบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติในเอเชีย
  ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติในเอเชีย 9 ก.ย. 64 (ใบความรู้ประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 2.10 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก
  ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก 16 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสื่อมของอยุธยาสู่การสถาปนาธนบุรี
เรื่อง 3.1 เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
  ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 23 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี
  เรื่อง การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี 30 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี
  พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี 14 ต.ค. 64
เรื่อง 3.4 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี 14 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ