ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1
  การปฐมนิเทศ (6 พ.ย.62)
2
  สารอาหาร 6 ประเภท (13 พ.ย.62) (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  หลักการเลือกอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ (20 พ.ย.62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
4
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะการขาดสารอาหาร) (27 พ.ย.62) (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
5
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะโภชนาการเกิน) (4 ธ.ค.62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
6
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร) (11 ธ.ค.62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย (ค่าดัชนีมวลกาย) (18 ธ.ค.62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
8
  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (หลักการออกกำลังกาย) (25 ธ.ค.62) (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฐมพยาบาล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ