ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล

ครูสุวิทย์ พุมนวล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
1
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 17 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การดูแลระบบประสาท 24 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ระบบต่อมไร้ท่อ 31 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 7 มิ.ย. 2562(มีใบงาน)
5
  การเจริญเติบโตของตนเอง 14 มิ.ย. 2562
6
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 5 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
9
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 12 ก.ค. 2562 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 19 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
1
  นันทนาการ 26 ก.ค. 2562
2
  ประโยชน์ของนันทนาการ 2 ส.ค. 2562
3
  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง 9 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  พัฒนาการทางเพศ 16 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
5
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ 23 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
6
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ 30 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
7
  ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 6 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดิโอ)
8
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการป้องกันและหลีกเลี่ยง 13 ก.ย. 2562 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
9
  เรียนรู้ทักษะชีวิตหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 20 ก.ย. 2562
10
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ทักษะการปฏิเสธ 27 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ