ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูสุธิมา ขุนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศและการสังคายนา
1
  การปฐมนิเทศและการสังคายนา 16 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.2 คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
1
  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา 17 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 21 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.4 พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
1
  พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย 23 พ.ค. 2562 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
1
  ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 24 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.6 พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
1
  พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ 28 พ.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
1
  เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ 30 พ.ค. 2562 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ
1
  พุทธประวัติ 31 พ.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
1
  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 4 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.4 คุณธรรมประจำใจ
1
  คุณธรรมประจำใจ 6 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
1
  ศาสนิกชนตัวอย่าง 7 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ศาสนิกชนสัมพันธ์
1
  ศาสนิกชนสัมพันธ์ 11 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.7 อัมพชาดกและติตติรชาดก
1
  อัมพชาดกและติตติรชาดก 13 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.8 คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
1
  คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้ 14 มิ.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 พระรัตนตรัย
1
  พระรัตนตรัย 18 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 ความสำคัญของพระรัตนตรัย
1
  ความสำคัญของพระรัตนตรัย 20 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 สาเหตุแห่งทุกข์
1
  สาเหตุแห่งทุกข์ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้)
เรื่อง 3.4 หนทางแห่งการดับทุกข์
1
  หนทางแห่งการดับทุกข์ 25 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
1
  อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต 27 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.6 พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
1
  พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 28 มิ.ย. 2562
เรื่อง 3.7 ใคร่ครวญก่อนจึงทำ
1
  ใคร่ครวญก่อนจึงทำ 2 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.8 ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
1
  ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต 4 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
1
  เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ 5 ก.ค. 2562 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.2 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
1
  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน 9 ก.ค. 2562
เรื่อง 4.3 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
1
  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 11 ก.ค. 2562
เรื่อง 4.4 หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
1
  หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา 12 ก.ค. 2562
เรื่อง 4.5 การแสดงความเคารพ
1
  การแสดงความเคารพ 18 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1
  ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 19 ก.ค. 2562 (มีใบความรู้ แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ)
เรื่อง 5.2 พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1
  พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 25 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.3 เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ
1
  เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ 26 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี 30 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 อานาปานสติ
1
  อานาปานสติ 1 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.6 บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
1
  บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ 2 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.7 การเจริญปัญญา
1
  การเจริญปัญญา 6 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.8 โยนิโสมนสิการ
1
  โยนิโสมนสิการ 8 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.9 พุทธศาสนากับความพอเพียง
1
  พุทธศาสนากับความพอเพียง 9 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 หลักศาสนาสำคัญ
1
  หลักศาสนาสำคัญ 13 ส.ค. 2562
เรื่อง 6.2 การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
1
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา 15 ส.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
1
  สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย 3 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.2 สิทธิมนุษยชน
1
  สิทธิมนุษยชน 5 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.3 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
1
  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 6 ก.ย. 2562 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.4 กฎหมายการศึกษา
1
  กฎหมายการศึกษา 10 ก.ย. 2562 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.5 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
1
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 12 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.6 กฎหมายลิขสิทธิ์
1
  กฎหมายลิขสิทธิ์ 13 ก.ย. 2562
เรื่อง 8.7 กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1
  กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง 9.1 ความหมายของวัฒนธรรม
1
  ความหมายของวัฒนธรรม 19 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 9.2 ที่มาของวัฒนธรรม
1
  ที่มาของวัฒนธรรม 20 ก.ย. 2562
เรื่อง 9.3 ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
1
  ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา 24 ก.ย. 2562 (มีใบความรู้)
เรื่อง 9.4 ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
1
  ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 26 ก.ย. 2562
เรื่อง 9.5 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
1
  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม 27 ก.ย. 2562 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ