ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 14
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย

ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ก.ค. 2562
2
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 15 ก.ค. 2562
3
  อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2) 5 ส.ค. 2562
4
  พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 ส.ค. 2562
5
  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 ส.ค. 2562
6
  ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 9 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ