ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา และพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ระบบย่อยอาหาร
1
  ระบบย่อยอาหาร 1 วันที่ 22 พ.ค. 2562 (สื่อวีดีโอ)
2
  ระบบย่อยอาหาร 2 วันที่ 29 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ระบบขับถ่าย
1
  ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 5 มิ.ย. 2562
2
  ระบบขับถ่าย( 2 ) วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
1
  การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (1) วันที่ 19 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (2) วันที่ 26 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
1
  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว วันที่ 3 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในครอบครัว
1
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในครอบครัว วันที่ 10 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเพื่อน
1
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเพื่อน วันที่ 24 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (1) วันที่ 31 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (2) วันที่ 7 ส.ค. 2562
3
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (3) วันที่ 14 ส.ค. 2562
4
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (4) วันที่ 21 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.8 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
1
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ (1) วันที่ 28 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ(2) วันที่ 4 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
3
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ(3) วันที่ 11 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (1) วันที่ 18 ก.ย. 2562
2
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(2) วันที่ 25 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ