ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การผลิตสินค้าและบริการ
1
  การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 21 พ.ค. 2562
3
  การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า วันที่ 22 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและบริการ วันที่ 27 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ วันที่ 28 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.3 สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
1
  การคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค วันที่ 29 พ.ค. 2562
2
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า วันที่ 30 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  บทบาทของผู้บริโภค วันที่ 3 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 มิ.ย. 2562
2
  การบันทึกรายรับรายจ่าย วันที่ 10 มิ.ย. 2562
3
  การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่ 11 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 สหกรณ์
1
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ประเภทของสหกรณ์ (1) วันที่ 13 มิ.ย. 2562
3
  ประเภทของสหกรณ์ (2) วันที่ 17 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
4
  สหกรณ์ในโรงเรียน วันที่ 18 มิ.ย. 2562
5
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 19 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.7 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1
  ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร วันที่ 20 มิ.ย. 2562
2
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 24 มิ.ย. 2562 (ใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด วันที่ 25 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.8 เศรษฐกิจในชุมชน
1
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) วันที่ 26 มิ.ย. 2562
2
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) วันที่ 27 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) วันที่ 1 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.9 การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
1
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) วันที่ 2 ก.ค. 2562
2
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (2) วันที่ 3 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 สกุลเงินตรา
1
  ความหมายและประเภทของเงิน วันที่ 4 ก.ค. 2562
2
  หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ วันที่ 8 ก.ค. 2562
3
  ประโยชน์ของการนำเงินไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 10 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.11 ธนาคารและการกู้ยืมเงิน
1
  ความหมายและประเภทของธนาคาร วันที่ 11 ก.ค. 2562
2
  บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร วันที่ 15 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  การกู้ยืมเงิน (1) วันที่ 18 ก.ค. 2562
4
  การกู้ยืมเงิน (2) วันที่ 22 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.12 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล วันที่ 23 ก.ค. 2562
2
  ความหมายและประเภทของภาษี วันที่ 24 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  หน่วยงานจัดเก็บภาษี วันที่ 25 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน วันที่ 30 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.13 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่น (1) วันที่ 31 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่น (2) วันที่ 1 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น วันที่ 5 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.14 วัฒนธรรมท้องถิ่น
1
  วัฒนธรรมไทย วันที่ 6 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย วันที่ 7 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (1) วันที่ 8 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) วันที่ 13 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วันที่ 15 ส.ค. 2562
2
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันที่ 19 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
1
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 20 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน วันที่ 21 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 22 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 พลเมืองดี
1
  สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (1) วันที่ 26 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (2) วันที่ 27 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (3) วันที่ 29 ส.ค. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.18 คุณลักษณะของพลเมืองดี
1
  คุณลักษณะของพลเมืองดี(1) วันที่ 28 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  คุณลักษณะของพลเมืองดี(2) วันที่ 29 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  บุคคลตัวอย่างพลเมืองดี วันที่ 2 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.19 สิทธิเด็ก
1
  สิทธิเด็กไทย วันที่ 3 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก วันที่ 4 ก.ย. 2562
3
  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย วันที่ 5 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 การปกครองส่วนท้องถิ่น
1
  โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น วันที่ 9 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  อำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 11 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 12 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.21 ท้องถิ่นเรื่องใกล้ตัว
1
  โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่นของนักเรียน วันที่ 16 ก.ย. 2562
2
  วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (1) วันที่ 17 ก.ย. 2562
3
  วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (2) วันที่ 18 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.22 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
1
  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น (1) วันที่ 19 ก.ย. 2562
2
  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น (2) วันที่ 23 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.23 การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
1
  การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน (1) วันที่ 24 ก.ย. 2562
2
  การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน (2) วันที่ 25 ก.ย. 2562
3
  การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน (3) วันที่ 26 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ