ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น

ครูสาวินี จันทร์เย็น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาหาอดีต
1
  การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ค 2562 (มีใบงาน)
2
  ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 24 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 31 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (1) วันที่ 7 มิ.ย 2562 (มีใบงาน)
3
  หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (2) วันที่ 14 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ความเป็นมาของท้องถิ่น
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (2) วันที่ 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 ท้องถิ่นของเรา
1
  ท้องถิ่นของเรา วันที่ 5 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์ (1) 12 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  พัฒนาการของมนุษย์ 2 วันที่ 19 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
1
  เมือง แคว้น อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย วันที่ 26 ก.ค. 2562
2
  อิทธิพลอารยธรรมจากจีนและอินเดีย วันที่ 2 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  สภาพสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 9 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.7 การดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
1
  การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา วันที่ 16 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติต่อสังคมไทย วันที่ 23 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน
1
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ วันที่ 30 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติ ต่อสังคมไทย วันที่ 6 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 13 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ วันที่ 20 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติต่อสังคมไทย วันที่ 27 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ