ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง 1.1 คัดถูก เขียนสวย ผันได้
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้(1) วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้(2) วันที่ 17 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
1
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) วันที่ 21 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 อ่าน คิด พิจารณา
1
  อ่าน คิด พิจารณา (1) วันที่ 24 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  อ่าน คิด พิจารณา (2) วันที่ 27 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
1
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) วันที่ 28 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) วันที่ 30 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) วันที่ 31 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) วันที่ 4 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 3.1 นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1)วันที่ 24 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์( 2 ) วันที่ 25 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (3) วันที่ 27 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
1
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (1) วันที่ 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย 2 วันที่ 1 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย 3 วันที่ 2 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 คำกริยา คำวิเศษณ์
1
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (1) วันที่่ 4 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  คำกริยา คำวิเศษณ์ 2 วันที่่ 5 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.4 เขียนบันทึก พูดรายงาน
1
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (1) วันที่ 8 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอและใบงาน)
2
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (2) วันที่ 9 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอและใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง 4.1 อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
1
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย (1) วันที่ 11 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย (2) วันที่ 12 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย
1
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย (1) วันที่ 15 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย (2) วันที่ 18 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.3 เรียนรู้การเขียนจดหมาย
1
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย (1) วันที่ 19 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย (2) วันที่ 22 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.4 ใส่ใจการกรอกรายการ
1
  ใส่ใจการกรอกรายการ (1) วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ใส่ใจการกรอกรายการ (2) วันที่ 25 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 เลือกสรรใชัคำตามชนิดและหน้าที่
1
  เลือกสรรใชัคำตามชนิดและหน้าที่ (1) วันที่ 26 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  เลือกสรรใชัคำตามชนิดและหน้าที่ (2) วันที่ 30 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
เรื่อง 5.1 งดงามคำสอน
1
  งดงามคำสอน(1) วันที่ 1 ส.ค. 2562
2
  งดงามคำสอน วันที่ 2 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  งดงามคำสอน วันที่ 5 ส.ค. 2562
4
  งดงามคำสอน วันที่ 6 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.2 สร้างคำนำมาใช้
1
  สร้างคำนำมาใช้ วันที่ 8 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  สร้างคำนำมาใช้ วันที่ 9 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.3 ประโยคเพื่อการสื่อสาร
1
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร วันที่ 13 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร วันที่ 15 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร วันที่ 16 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 5.4 ประกาศน่ารู้
1
  ประกาศน่ารู้ วันที่ 19 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 6.1 เรียนรู้คำพ้องรูป
1
  เรียนรู้คำพ้องรูป วันที่ 20 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  เรียนรู้คำพ้องรูป วันที่ 22 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.2 บทสรุปคำพ้องรูป
1
  บทสรุปคำพ้องรูป วันที่ 23 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  บทสรุปคำพ้องรูป วันที่ 26 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.3 ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
1
  ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ (1) วันที่ 27 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ (2) วันที่ 29 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.4 ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
1
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน (1) วันที่ 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน(2) วันที่ 2 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 6.5 สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
1
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน (1) วันที่ 3 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน (2) วันที่ 5 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสำนวน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับความ ย่อตามคิด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 8,478 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 7,309 12 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 8,478 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 7,309 12 ภาษาไทย