ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
1
  พัฒนาการของมนุษย์(1) (27 พ.ค. 62)(มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  พัฒนาการของมนุษย์(2) (10 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
3
  พัฒนาการของมนุษย์(3) (17 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
4
  พัฒนาการของมนุษย์(4) (24 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
5
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ(1) (1 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
6
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ(2) (8 ก.ค. 62)(มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
7
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ(3) (15 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
8
  ระบบย่อยอาหาร(1) (22 ก.ค. 62)
9
  ระบบย่อยอาหาร(2) (5 ส.ค. 62)(มีใบงาน)
10
  ระบบขับถ่าย(1) (19 ส.ค. 62)(มีสื่อวีดีโอ)
11
  ระบบขับถ่าย(2) (26 ส.ค. 62)
12
  การถ่ายทอดพันธุกรรม(1) (2 ก.ย. 62)(มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
13
  การถ่ายทอดพันธุกรรม(2) (9 ก.ย 62)(มีสื่อวีดีโอ)
14
  เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว(1) (16 ก.ย 62)(มีสื่อวีดีโอ)
15
  เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว(2) (23 ก.ย 62)
16
  เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว(3) (30 ก.ย 62)(มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,503 0 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,503 0 สุขศึกษาและพลศึกษา