ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
1
  การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน (4 พ.ย. 2562)
2
  ความแข็งของวัสดุรอบตัว (6 พ.ย. 2562)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ (11 พ.ย. 2562)
4
  สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ2 (13 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
5
  การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (18 พ.ย. 2562)
6
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (20 พ.ย. 2562)
7
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (25 พ.ย. 2562)
8
  การใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุ (27 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
9
  ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (2 ธ.ค. 2562)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
1
  ของแข็ง (4 ธ.ค. 2562)
2
  ของแข็ง (9 ธ.ค. 2562)
3
  ของแข็ง 2 (11 ธ.ค. 2562)
4
  ของแข็ง 3 (16 ธ.ค. 2562)
5
  ของแข็ง 4 (18 ธ.ค. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
6
  ของเหลว (23 ธ.ค. 2562)
7
  ของเหลว 2 (25 ธ.ค. 2562)
8
  ของเหลว 3 (6 ม.ค. 2563)
9
  ของเหลว 4 (8 ม.ค. 2563)
10
  แก๊ส (13 ม.ค. 2563)
11
  แก๊ส 2 (15 ม.ค. 2563)
12
  แก๊ส 3 (20 ม.ค. 2563)
13
  แก๊ส 4 (22 ม.ค. 2563)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By pikul85bonuus@gmail.com | 09.06.18 | 1,925 7 วิทยาศาสตร์
 2. Post By nunoi282828@gmail.com | 16.05.18 | 1,751 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,680 1 วิทยาศาสตร์
 4. Post By a-kattareeya@hotmail.com | 20.05.18 | 1,480 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By banpongwang@gmail.com | 19.09.18 | 1,251 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 1,199 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,198 4 วิทยาศาสตร์
 8. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 1,156 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 953 3 วิทยาศาสตร์
 10. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 846 0 วิทยาศาสตร์
 11. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 820 0 วิทยาศาสตร์
 12. Post By fivecolor | 01.07.19 | 539 1 วิทยาศาสตร์
 1. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,198 4 วิทยาศาสตร์
 2. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 1,156 0 วิทยาศาสตร์
 3. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 953 3 วิทยาศาสตร์
 4. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 846 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 820 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By fivecolor | 01.07.19 | 539 1 วิทยาศาสตร์