ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์

ครูพธู นิลยาภรณ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
1
  อาณาจักรสุโขทัย 1 (1 พ.ย. 2562)
2
  อาณาจักรสุโขทัย 2 (8 พ.ย. 2562)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
1
  กำเนิดอาเซียน 1 (15 พ.ย. 2562)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  กำเนิดอาเซียน 2 (22 พ.ย. 2562)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน 1 (29 พ.ย. 2562 )
4
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน 2 (6 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  ประชาคมอาเซียน 1 (13 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
6
  ประชาคมอาเซียน 2 (20 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
7
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน 1 (27 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
8
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2 (3 ม.ค. 2563) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
1
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 1 (10 ม.ค. 2563)
2
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 2 (17 ม.ค. 2563) (มีใบงาน)
3
  ลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน (24 ม.ค. 2563) (มีใบงาน)
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (31 ม.ค. 2563)
5
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อประเทศ (7 ก.พ. 2563)
6
  ลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน (14 ก.พ. 2563) (มีใบงาน)
7
  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (21 ก.พ. 2563)
8
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อประเทศ (28 ก.พ. 2563)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 619 3 ประวัติศาสตร์
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 619 3 ประวัติศาสตร์