ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. 1. การแบ่งปันข้อมูล
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐาน ในการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การเขียนบล็อก)
1
  องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐาน ในการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การเขียนบล็อก)
เรื่อง 1.2 เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การทำแฟ้มผลงาน) อินโฟกราฟิก ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูล
1
  เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การทำแฟ้มผลงาน) อินโฟกราฟิก ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูล
เรื่อง 1.3 แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
1
  แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
หน่วยการเรียนรู้ 2. 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เรื่อง 2.1 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
1
  นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
เรื่อง 2.2 กิจกรรมสาธิต teachable machine
1
  กิจกรรมสาธิต teachable machine
เรื่อง 2.3 การประมวลผลแบบคลาวด์
1
  การประมวลผลแบบคลาวด์
เรื่อง 2.4 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
1
  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เรื่อง 2.5 เทคโนโลยีเสมือนจริง
1
  เทคโนโลยีเสมือนจริง
เรื่อง 2.6 ประเด็นและแนวโน้นทางเทคโนโลยีในอนาคต
1
  ประเด็นและแนวโน้นทางเทคโนโลยีในอนาคต
หน่วยการเรียนรู้ 3. 3. พลเมืองดิจิทัล
เรื่อง 3.1 การเป็นพลเมืองดิจิทัล ,ทักษะการรู้ดิจิทัล ,ทักษะการสื่อสาร ,การซื้อขายสินค้าออนไลน์
1
  การเป็นพลเมืองดิจิทัล ,ทักษะการรู้ดิจิทัล ,ทักษะการสื่อสาร ,การซื้อขายสินค้าออนไลน์
เรื่อง 3.2 การป้องกันตัวเองและผู้อื่น ,ความเป็นส่วนตัว ,สิทธิและความรับผิดชอบ
1
  การป้องกันตัวเองและผู้อื่น ,ความเป็นส่วนตัว ,สิทธิและความรับผิดชอบ
2
  การป้องกันตัวเองและผู้อื่น ,ความเป็นส่วนตัว ,สิทธิและความรับผิดชอบ
เรื่อง 3.3 สุขภาพกับการใช้งานเทคโนโลยี
1
  สุขภาพกับการใช้งานเทคโนโลยี
เรื่อง 3.4 กฎหมายและมารยามในสังคมดิจิทัล ,การเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจ
1
  กฎหมายและมารยามในสังคมดิจิทัล ,การเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจ
เรื่อง 3.5 เสรีภาพในการแสดงออก มกฎหมายดิจิทัล
1
  เสรีภาพในการแสดงออก มกฎหมายดิจิทัล
หน่วยการเรียนรู้ 4. 4 อาชีพในยุคดิจิทัล
เรื่อง 4.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและสร้างชิ้นงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ,กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ และประสานงานกับผู้ใช้
1
  อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและสร้างชิ้นงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ,กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ และประสานงานกับผู้ใช้
เรื่อง 4.2 การเปลื่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ
1
  การเปลื่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ
เรื่อง 4.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ
1
  ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ
เรื่อง 4.4 การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
1
  การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ