ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Human Well-Being
เรื่อง 1.1 Listening: COVID-19
1
  Listening: COVID-19
เรื่อง 1.2 Language Focus: , Vocabulary , Present Perfect & Past Simple
1
  Language Focus: , Vocabulary , Present Perfect & Past Simple
เรื่อง 1.3 Speaking: , Vocabulary: Symptoms and Diseases , Talking about illness and treatment
1
  Speaking: , Vocabulary: Symptoms and Diseases , Talking about illness and treatment
เรื่อง 1.4 Reading: Social Distancing
1
  Reading: Social Distancing
เรื่อง 1.5 Language Focus: , Simple Sentence , Subject-Verb Agreement
1
  Language Focus: , Simple Sentence , Subject-Verb Agreement
เรื่อง 1.6 Writing: A Blog about Quarantine
1
  Writing: A Blog about Quarantine
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Technology and Innovation
เรื่อง 2.1 Listening: 5G/ New Gadgets
1
  Listening: 5G/ New Gadgets
เรื่อง 2.2 Language Focus: , Vocabulary , Future tenses and Other Structures Describing Future Events
1
  Language Focus: , Vocabulary , Future tenses and Other Structures Describing Future Events
เรื่อง 2.3 Speaking: Talking about new gadgets
1
  Speaking: Talking about new gadgets
เรื่อง 2.4 Reading: Media Literacy
1
  Reading: Media Literacy
เรื่อง 2.5 Language Focus: , Compound Sentence
1
  Language Focus: , Compound Sentence
เรื่อง 2.6 Writing: An Informative Paragraph
1
  Writing: An Informative Paragraph
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Global Citizenship
เรื่อง 3.1 Listening: Cultural Diversity
1
  Listening: Cultural Diversity
เรื่อง 3.2 Language Focus: , Vocabulary , Relative clauses
1
  Language Focus: , Vocabulary , Relative clauses
เรื่อง 3.3 Speaking: , Vocabulary , Talking about cultural diversity
1
  Speaking: , Vocabulary , Talking about cultural diversity
เรื่อง 3.4 Reading:Intercultural Communication
1
  Reading:Intercultural Communication
เรื่อง 3.5 Language Focus: , Complex Sentence
1
  Language Focus: , Complex Sentence
เรื่อง 3.6 Writing: A Compare and Contrast Paragraph
1
  Writing: A Compare and Contrast Paragraph
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environment
เรื่อง 4.1 Listening: Unexpected Disasters
1
  Listening: Unexpected Disasters
เรื่อง 4.2 Language Focus: , Vocabulary , Passive Structures and Impersonal Passive Structure
1
  Language Focus: , Vocabulary , Passive Structures and Impersonal Passive Structure
เรื่อง 4.3 Speaking: , Vocabulary , Talking about preparing yourself for unexpected situations
1
  Speaking: , Vocabulary , Talking about preparing yourself for unexpected situations
เรื่อง 4.4 Reading: Carbon Footprint
1
  Reading: Carbon Footprint
เรื่อง 4.5 Language Focus: - Modal verbs: Obligation and advice
1
  Language Focus: - Modal verbs: Obligation and advice
เรื่อง 4.6 Writing: An Instructional Paragraph
1
  Writing: An Instructional Paragraph
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Business and Social Enterprise
เรื่อง 5.1 Listening: Mark Zuckerberg
1
  Listening: Mark Zuckerberg
เรื่อง 5.2 Language Focus: , Vocabulary , Cleft Sentence: It and What
1
  Language Focus: , Vocabulary , Cleft Sentence: It and What
เรื่อง 5.3 Speaking: Talking about the successful person
1
  Speaking: Talking about the successful person
เรื่อง 5.4 Reading: Social Enterprise
1
  Reading: Social Enterprise
เรื่อง 5.5 Language Focus: , Comparison of Adj. and Adv. (Revision) , Adj. and Adv. for explaining trends and graph
1
  Language Focus: , Comparison of Adj. and Adv. (Revision) , Adj. and Adv. for explaining trends and graph
เรื่อง 5.6 Writing: - Explaining trends and graphs in business , Tenses for describing trends
1
  Writing: , Explaining trends and graphs in business , Tenses for describing trends
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียน 6 Education and Online Learning
เรื่อง 6.1 Listening: Lifelong Learning
1
  Listening: Lifelong Learning
เรื่อง 6.2 Language Focus: , Vocabulary , Participle
1
  Language Focus: , Vocabulary , Participle
เรื่อง 6.3 Speaking: Talking about pros and cons of online learning
1
  Speaking: Talking about pros and cons of online learning
เรื่อง 6.4 Reading: Distance Learning
1
  Reading: Distance Learning
เรื่อง 6.5 Language Focus: Inversion
1
  Language Focus: Inversion
เรื่อง 6.6 Writing: A Formal Letter/ Email for applying for a college or university
1
  Writing: A Formal Letter/ Email for applying for a college or university

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ