ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ศิลปะ

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
เรื่อง 1.1 ความหมายและขอบข่ายของศิลปะ , ศัพท์ทางทัศนศิลป์
1
  ความหมายและขอบข่ายของศิลปะ , ศัพท์ทางทัศนศิลป์
เรื่อง 1.2 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ม วิธีการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ม ทฤษฎีสี
1
  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ม วิธีการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ม ทฤษฎีสี
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เรื่อง 2.1 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ม วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์
1
  ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ม วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์
เรื่อง 2.2 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ,วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคโบราณ
1
  ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ,วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคโบราณ
เรื่อง 2.3 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ , วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคกลาง
1
  ศัพท์ทางทัศนศิลป์ , วิเคราะห์ผลงงานทางศิลปะยุคกลาง
เรื่อง 2.4 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ , วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคศิลปะสมัยใหม่
1
  ศัพท์ทางทัศนศิลป์ , วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคศิลปะสมัยใหม่
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเขียน
1
  การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเขียน
เรื่อง 3.2 สร้างสรรค์ตามรอยศิลปิน
1
  สร้างสรรค์ตามรอยศิลปิน
เรื่อง 3.3 การวิจารณ์งานศิลปะ
1
  การวิจารณ์งานศิลปะ
เรื่อง 3.4 ภาพพิมพ์ และเทคนิคภาพพิมพ์
1
  ภาพพิมพ์ และเทคนิคภาพพิมพ์
เรื่อง 3.5 งานศิลปะกับการออกแบบ
1
  งานศิลปะกับการออกแบบ
เรื่อง 3.6 หลักการออกแบบกับเทคโนโลยี
1
  หลักการออกแบบกับเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 ลักษณะงานศิลปะไทย
1
  ลักษณะงานศิลปะไทย
เรื่อง 4.2 ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนสุโขทัย
1
  ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนสุโขทัย
เรื่อง 4.3 ศิลปะสมัยสุโขทัย
1
  ศิลปะสมัยสุโขทัย
เรื่อง 4.4 ศิลปะสมัยอยุธยา
1
  ศิลปะสมัยอยุธยา
เรื่อง 4.5 ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
1
  ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบกับเทคโนโลยี และ Portfolio
เรื่อง 5.1 การออกแบบกับเทคโนโลยี และ Portfolio
1
  การออกแบบกับเทคโนโลยี และ Portfolio

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ