ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 2. พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ 5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ 6. พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างและ ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ 7. ศาสนพิธี
เรื่อง 7.1 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี (1)
2
  ศาสนพิธี (2)
หน่วยการเรียนรู้ 8. มารยาทชาวพุทธและหน้าที่ชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ 9. การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ 13. ความสอดคล้อง และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ