ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ 1. การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
เรื่อง 1.1 การกำเนิดเอกภพ
1
  การกำเนิดเอกภพ
เรื่อง 1.2 วิวัฒนาการของเอกภพ
1
  วิวัฒนาการของเอกภพ
หน่วยการเรียนรู้ 2. หลักฐานที่สนับสนุน ทฤษฏีบิกแบง
เรื่อง 2.1 หลักฐานที่สนับสนุน ทฤษฏีบิกแบง
1
  หลักฐานที่สนับสนุน ทฤษฏีบิกแบง
เรื่อง 2.2 ไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
1
  ไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ 3. กาแล็กซี และส่วนประกอบ รูปร่างของกาแล็กซี
เรื่อง 3.1 กาแล็กซี่และส่วนประกอบ
1
  กาแล็กซี่และส่วนประกอบ
เรื่อง 3.2 รูปร่างของกาแล็กซี
1
  รูปร่างของกาแล็กซี
หน่วยการเรียนรู้ 4. ดาวฤกษ์
เรื่อง 4.1 ความส่องสว่างของดาวฤกษ์
1
  ความส่องสว่างของดาวฤกษ์
เรื่อง 4.2 โชติมาตรของดาวฤกษ์
1
  โชติมาตรของดาวฤกษ์
เรื่อง 4.3 สี อุณหภูมิผิว และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์
1
  สี อุณหภูมิผิว และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ (1)
2
  สี อุณหภูมิผิว และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ (2)
เรื่อง 4.4 กำเนิดดาวฤกษ์
1
  กำเนิดดาวฤกษ์
เรื่อง 4.5 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
1
  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
หน่วยการเรียนรู้ 5. ระบบสุริยะ
เรื่อง 5.1 กระบวนการเกิดระบบสุริยะ
1
  กระบวนการเกิดระบบสุริยะ
เรื่อง 5.2 การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
1
  การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
เรื่อง 5.3 ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
1
  ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 5.4 โครงสร้างของดวงอาทิตย์
1
  โครงสร้างของดวงอาทิตย์
เรื่อง 5.5 การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก รวมทั้งประเทศไทย
1
  การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก รวมทั้งประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ 6. เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้
เรื่อง 6.1 กล้องโทรทรรศน์
1
  กล้องโทรทรรศน์
เรื่อง 6.2 ยานอวกาศ จรวด และสถานีอวกาศ
1
  ยานอวกาศ จรวด และสถานีอวกาศ
เรื่อง 6.3 ดาวเทียม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
1
  ดาวเทียม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ 7. โครงสร้างโลก
เรื่อง 7.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก
1
  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก
เรื่อง 7.2 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
1
  การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
เรื่อง 7.3 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล
1
  การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล
หน่วยการเรียนรู้ 8. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
เรื่อง 8.1 แนวคิดของทฤษฏีทวีปเลื่อนและหลักฐานสนับสนุน
1
  แนวคิดของทฤษฏีทวีปเลื่อนและหลักฐานสนับสนุน
เรื่อง 8.2 แนวคิดของทฤษฏีการแผ่ขยายพื้นสมุทรและหลักฐานสนับสนุน
1
  แนวคิดของทฤษฏีการแผ่ขยายพื้นสมุทรและหลักฐานสนับสนุน
เรื่อง 8.3 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , แผ่นเปลือกโลก , แผ่นธรณี
1
  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , แผ่นเปลือกโลก , แผ่นธรณี
เรื่อง 8.4 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , แนวรอยต่อของแผ่นธรณีและธรณีสัณฐาน
1
  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , แนวรอยต่อของแผ่นธรณีและธรณีสัณฐาน
เรื่อง 8.5 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่พบบนโลก
1
  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่พบบนโลก
หน่วยการเรียนรู้ 9. ธรณีพิบัติภัย
เรื่อง 9.1 ภูเขาไฟ , โครงสร้างของภูเขาไฟ , ตำแหน่งที่พบภูเขาไฟ
1
  ภูเขาไฟ , โครงสร้างของภูเขาไฟ , ตำแหน่งที่พบภูเขาไฟ
เรื่อง 9.2 ภูเขาไฟ
1
  ภูเขาไฟ
เรื่อง 9.3 ผลจากการระเบิดของ ภูเขาไฟ
1
  ผลจากการระเบิดของ ภูเขาไฟ
เรื่อง 9.4 แผ่นดินไหว , การเกิดแผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน
1
  แผ่นดินไหว , การเกิดแผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน
เรื่อง 9.5 แผ่นดินไหว , ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว , พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
1
  แผ่นดินไหว , ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว , พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
เรื่อง 9.6 สึนามิ , ความแตกต่างของคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ , สาเหตุของการเกิดคลื่น สึนามิ
1
  สึนามิ , ความแตกต่างของคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ , สาเหตุของการเกิดคลื่น สึนามิ
เรื่อง 9.7 สึนามิ , พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของโลกและประเทศไทย
1
  สึนามิ , พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของโลกและประเทศไทย
เรื่อง 9.8 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย
1
  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย
หน่วยการเรียนรู้ 10. ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
เรื่อง 10.1 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลก
1
  ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลก
เรื่อง 10.2 ความแตกต่างของความกดอากาศกับการหมุนเวียนของอากาศ
1
  ความแตกต่างของความกดอากาศกับการหมุนเวียนของอากาศ
เรื่อง 10.3 การหมุนรอบตัวเองของโลกกับการหมุนเวียนของอากาศ
1
  การหมุนรอบตัวเองของโลกกับการหมุนเวียนของอากาศ
เรื่อง 10.4 การหมุนเวียนของอากาศบนโลก ,การแบ่งเขตการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด
1
  การหมุนเวียนของอากาศบนโลก ,การแบ่งเขตการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด
เรื่อง 10.5 การหมุนเวียนของอากาศบนโลก ,การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด
1
  การหมุนเวียนของอากาศบนโลก ,การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด
เรื่อง 10.6 การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ,การหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร ,กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นกับภูมิอากาศ ,น้ำผุด-น้ำจม
1
  การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ,การหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร ,กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นกับภูมิอากาศ ,น้ำผุด-น้ำจม
เรื่อง 10.7 การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ,ประโยชน์ของการหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร
1
  การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ,ประโยชน์ของการหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร
เรื่อง 10.8 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
1
  ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
เรื่อง 10.9 ผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญและลานีญา
1
  ผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญและลานีญา
เรื่อง 10.10 กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก
1
  กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก
เรื่อง 10.11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เรื่อง 10.12 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ ,ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ ,ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เรื่อง 10.13 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ
เรื่อง 10.14 การรับมือจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1
  การรับมือจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เรื่อง 10.15 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้น • สัญลักษณ์แสดงข้อมูลประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
1
  ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้น • สัญลักษณ์แสดงข้อมูลประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
เรื่อง 10.16 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้น • การอ่านสัญลักษณ์แสดงข้อมูลประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
1
  ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้น • การอ่านสัญลักษณ์แสดงข้อมูลประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
เรื่อง 10.17 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้นแนวปะทะอากาศ
1
  ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้นแนวปะทะอากาศ
เรื่อง 10.18 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้นหย่อมความกดอากาศ และพายุ
1
  ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,แผนที่อากาศผิวพื้นหย่อมความกดอากาศ และพายุ
เรื่อง 10.19 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา • เรดาห์ • ดาวเทียม
1
  ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา • เรดาห์ • ดาวเทียม
เรื่อง 10.20 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดการสูญเสียที่
1
  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา ,การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดการสูญเสียที่

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ