ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กาพย์เห่เรือ
เรื่อง 1.1 ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของผู้ใช้เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต
1
  ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของผู้ใช้เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต
เรื่อง 1.2 แนวทางการปฏิบัติ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สื่ออุปกรณ์และการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต
1
  แนวทางการปฏิบัติ ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สื่ออุปกรณ์และการใช้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต
เรื่อง 1.3 บทนำเรื่องและ ประวัติผู้แต่ง
1
  บทนำเรื่องและ ประวัติผู้แต่ง
เรื่อง 1.4 ลักษณะคำประพันธ์และเนื้อเรื่องย่อ
1
  ลักษณะคำประพันธ์และเนื้อเรื่องย่อ
เรื่อง 1.5 เนื้อเรื่อง
1
  เนื้อเรื่อง
เรื่อง 1.6 คุณค่าวรรณคดี
1
  คุณค่าวรรณคดี
เรื่อง 1.7 การแบ่งระดับภาษาและปัจจัยกำหนดระดับภาษา
1
  การแบ่งระดับภาษาและปัจจัยกำหนดระดับภาษา
เรื่อง 1.8 การวิเคราะห์ลักษณะของภาษาระดับต่างๆ
1
  การวิเคราะห์ลักษณะของภาษาระดับต่างๆ
เรื่อง 1.9 ความหมาย ที่มาของคำราชาศัพท์
1
  ความหมาย ที่มาของคำราชาศัพท์
เรื่อง 1.10 ข้อสังเกต การใช้คำราชาศัพท์
1
  ข้อสังเกต การใช้คำราชาศัพท์
เรื่อง 1.11 โครงสร้างและการใช้ภาษาของการแสดงเหตุผล
1
  โครงสร้างและการใช้ภาษาของการแสดงเหตุผล
เรื่อง 1.12 วิธีการแสดงเหตุผลและการอนุมานเหตุและผล
1
  วิธีการแสดงเหตุผลและการอนุมานเหตุและผล
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไตรภูมิพระร่วง
เรื่อง 2.1 ประวัติผู้ประพันธ์ ที่มาของเรื่อง
1
  ประวัติผู้ประพันธ์ ที่มาของเรื่อง
เรื่อง 2.2 ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
1
  ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
เรื่อง 2.3 วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
1
  วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
เรื่อง 2.4 คุณค่างานประพันธ์ และข้อคิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1
  คุณค่างานประพันธ์ และข้อคิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิด
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิด
เรื่อง 2.6 การใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดตามวิธีคิดวิเคราะห์ และวิธีคิดสังเคราะห์
1
  การใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดตามวิธีคิดวิเคราะห์ และวิธีคิดสังเคราะห์
เรื่อง 2.7 การใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดตามวิธีวิธีคิดประเมินค่าและวิธีคิดแก้ปัญหา
1
  การใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดตามวิธีวิธีคิดประเมินค่าและวิธีคิดแก้ปัญหา
เรื่อง 2.8 พันธกิจของภาษา
1
  พันธกิจของภาษา
เรื่อง 2.9 ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ช่วยกำหนดอนาคต และภาษาช่วยจรรโลงใจ
1
  ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ช่วยกำหนดอนาคต และภาษาช่วยจรรโลงใจ
เรื่อง 2.10 การเปลี่ยนแปลงคำ
1
  การเปลี่ยนแปลงคำ
เรื่อง 2.11 การเปลี่ยนแปลง รูปประโยค
1
  การเปลี่ยนแปลง รูปประโยค
เรื่อง 2.12 สาเหตุของ ความเปลี่ยนแปลง
1
  สาเหตุของ ความเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 เปิดประเด็นชวนคิด
1
  เปิดประเด็นชวนคิด
เรื่อง 3.2 พินิจเนื้อหา
1
  พินิจเนื้อหา(1)
2
  พินิจเนื้อหา(2)
เรื่อง 3.3 วิเคราะห์คุณค่างานประพันธ์
1
  วิเคราะห์คุณค่างานประพันธ์
เรื่อง 3.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฉันท์
1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฉันท์
เรื่อง 3.5 การอ่านฉันท์
1
  การอ่านฉันท์
เรื่อง 3.6 โครงสร้างและลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะ
1
  โครงสร้างและลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะ
เรื่อง 3.7 ปัจจัยที่ส่งเสริมและการประเมินค่าการแสดงทรรศนะ
1
  ปัจจัยที่ส่งเสริมและการประเมินค่าการแสดงทรรศนะ
เรื่อง 3.8 รู้จักหลักโน้มน้าวใจ
1
  รู้จักหลักโน้มน้าวใจ
เรื่อง 3.9 พิจารณ์สารโน้มน้าวใจ
1
  พิจารณ์สารโน้มน้าวใจ
เรื่อง 3.10 รู้จักหลักโต้แย้ง
1
  รู้จักหลักโต้แย้ง
เรื่อง 3.11 โต้แย้งดีมีคุณธรรม
1
  โต้แย้งดีมีคุณธรรม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ